Sorularla Eski Çağ Tarihi

tarafından
16
Sorularla Eski Çağ Tarihi

Eski Çağ tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğer, Sorularla Eski Çağ Tarihi yazımıza göz atabilirsiniz.

ALT PALEOLİTİK(1.000.000-250.000) HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • İnsanlık tarihinin başlangıcı, avcılık, toplayıcılık, konar-göçer yaşam
 • Karain, Yarımburgaz, Avladağı, Kaletepe

ORTA PALEOLİTİK(250.000-45.000) HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Teknoloji, Avcılık, inanç, Buzul çağı
 • Karain

eski çağ

ÜST PALEOLİTİK(45.000-9600) HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Sanat, Avcılık, Ölü gömme, Taş alet
 • Üçağızlı, Karain

EPİPALEOLİTİK YERLEŞİM YERLERİ NELERDİR.

 • Ateş, sembolik nesne, konaklama yeri
 • Demirköy, Çayönü, Pınarbaşı

NEOLİTİK ÇAĞ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • ilk üretimciliğe geçiş dönemidir.
 • Çanak Çömlekiz neolitikde tarım vardır. İlk tarım bereketli hilaldedir.
 • Kil kullanılmıştır.
 • Yerleşik hayata geçilmiştir.
 • Çanak çömlekli neolitikle depolama imkanları gelişmiştir. Seramiği işlemeyi öğrenmişlerdir.
 • Birbirine yakınlaşmış, yuvarlak kulubelerin üstlerinin dallarla örtülmesi ve çamurla sıvanmasıyla ilk mimari tip oluşur.

BEREKETLİ HİLAL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Bereketli Hilal Batı ve Orta Doğu uygarlıklarının doğduğu, Akdeniz ikliminin egemen olduğu, hilal biçiminde olan alandır.
 • Buğday, arpa gibi ürünlerin evcilleştirildiği yerdir.
 • Mezopotamya, Orta Anadoluyu, Mısıra kadar Akdeniz kıyılarını içine alan bölgedir.

KAŞKALAR HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Karadeniz dağlarında yaşayan yağmacı bir devlettir.
 • Aşiret halindedirler.
 • Hititi yağmalamaları temel amaçtır.
 • Merik kentini ele geçirmişlerdir.

ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞINI ANLATINIZ.

 • Anadolu da yazılı tarihin ve Orta tunç çağının başlangıcıdır.
 • Merkezi Kültepe olan Karum adı verilen pazarlarda ticaret yapılıyordu.
 • Ticarette daha çok altın ve gümüş kullanılıyordu.
 • Koloni Çağı Anadolu Şehirleri: Kültepe, Acemhöyük, Alişar, Boğazköy

HALAF KÜLTÜRÜ NEDİR?

 • Belirleyen başlıca ögeler arasında tholos adı verilen yuvarlak planlı bazen dikdörtgen bir yapıyla birleşerek anahtar deliği biçimini alan yapılardır.
 • Kuzey Mezopotamya nın Çanak Çömlekli Neolitik çağında Halafta kesintisiz olarak gelişen kültürdür.
 • Domuztepe, Yunushöyük, Çavitarlası en büyük halaf yerleşkeleridir.

kaşkalar

KANİŞ(KÜLTEPE) KARUMU HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Bugün Kayseri yakınlarında yer alan Kaniş aynı zamanda Hatti beyliğinin merkeziydi.

HATTİLER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Anadolu yarımadasının bugün için en eski adı Hatti ülkesi idi.
 • İlk defa Mezopotamya kaynaklarında Akad sülalesi zamanında kullanılan bu adlandırma Asur yıllıklarında görüldüğü üzere 630 a kadar gelmiştir. Anadolunun halkı yerli idi.

HİTİTLER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Anadolu yerlisi değillerdir.
 • Hint-Avrupa karışımı dil kullanmışlardır.
 • Anadoluya iö 19-20. yy da geldiklerine dair Kültepe de kalıntılara rastlanmıştır.
 • Çivi yazısı kullanmışlardır.

HİTİTLERİN DEVLET ANLAYIŞI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Sosyal bir hukuk devletidir.
 • Teokratik düzenin varlığı bellidir.
 • Devletin başında belirli bir kral, kraliçe ve veliaht birinci sırada yer almaktadır.

HİTİTLERDE DİN VE İNANÇ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

hititler

 • Hititler de devletin fedaral düzende olması, din konusunda hoşgörülü davranmasına neden olmuştur. Hitit dini pek çok değişik ögenin birleşmesinden oluşmuş,karışık bir yapı gösterir. Hititlere BİN TANRILI İL adı verilmiştir.

HİTİTLERDE ÖLÜ GÖMME YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Ölüm ve ölüm sonrası inanışlarda din işlerine dahildi. Her toplum dini görüşlerin doğrultusunda ölüm olayını değerlendiriyordu. Fakat Hititlerde o yoktur. Ölü gömme yeteneği iki türlüdür.
 • Birincisi KREAMASYON(YAKMA MEZAR),
 • İkincisi GÖMME MEZAR dır.

HİTİT SANAT VE MİMARİSİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Tek bir halkın sanatı değil, Hatti, Luwi, Mezopotamya sanatlarının sentezidir. Neyi kendilerinin yaptıkları, neleri Hattilerden aldıkları belli değildir.
 • Mimari Anadolu antik kentlerde görülen sur duvarları ve alt bölümleri Kyklop biçimi iri taşlardan oluşan mimarlık eserleri Hititlerde başlamıştır. Tek taştan yapılmış, kabartma duvar süsleri, duvarın kente bakması mimarlığın yaratıcılığını gösterir. Bu mimaride sütuna rastlanmaz.

HİTİTLERDE MÜHÜRCÜLÜK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Eski Hitit döneminden başlayarak imparatorluk yıkılışına kadar gelişme gösterir. Anadoluda silindir mühür yerine Damga mühürler kullanılmıştır.

HİTİTLERDE HEYKELCİLİK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Anıtsal heykel Anadolu da Hititler ile başlar. Boğazköy ve Alacahöyük de görülen heykeller günümüze kadar gelmiş örnekleridir.
 • Figürlerde ve kabartmalarda tanrılar, sivri külahlı, kısa etekli, belinde kemeri ve bu kemerde takılı bir hançer bulunan kişiler olarak tasvir edilir.

GEÇ HİTİT DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Asurlular bu dönemde çok güçlüdür.
 • Su kaynaklarının yanında kazılar yapılmıştır .
 • Hititlere özgü, hitit çarığı vardır.

TABAL KRALLIĞI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Geç Hitit dönemi krallığıdır.
 • 1200-1700 yılında Friglerin orta anadoluyu yıkarak Hititleri ortadan kaldırmasıyla ortaya çımıştır.
 • En batıda olan krallıktır. Kargamış, Zincirli, Malatya, Arslantepe bu dönemin en önemli merkezidir.
HİTİTLERİN NASIL ORTADAN KALKMIŞTIR.
 • Yazılı belgeler ortadan kalkmıştır.
 • Sistem çökmeye başlamıştır.
 • Ege göçleri olmuştur.
 • Kuraklıktan dolayı merkezler terk edilmiştir.

HİTİTLERDE KÜLTÜR VE SANAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Heykelcilik ve kabartmacılık gelişmiştir
 • En önemli kabartma Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır.
 • Kayalar üzerine sanat eseri yaptılar.
 • Eserler dinsel konular ve tanrı ile ilgilidir.
 • En iyi örnekleri Konya Fraktin kaya anıtıdır.
 • Geyik figürü önemli bir unsurdur.
EGE GÖÇLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.
 • Mö 13. yy sonları ve 12. yy başları olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir.
 • Anadolu, Suriye, Karan bölgesi istila edilmiş, Mısıra kadar ilerlemişlerdir.
 • Mısır çöküş sürecine girmiştir. Bu göçler Hititlerin yıkılışını hızlandırmıştır.
 • Kentleşme birden bire düşmüştür.
 • Gordioni porsuk gibi seramik geleneği ortaya çıkmıştır.
 • Bu döneme daha sonra KARANLIK ÇAĞ denmiştir.
 • Bu dönemden sonra DEMİR ÇAĞI başlayacaktır.
 • Mikenler: Egede yaşamışlardır. Kalay ve Bakır ticareti yapmışlardır.
DEMİR ÇAĞI  NEDİR.
 • Üretim teknolojileri gelişmiştir.
 • Sulama kanalları ortaya çıkmıştır.
 • Anıtsal mimari gelişmiştir.

FRİGLER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Ege göçleriyle ortaya çıkmışlardır.
 • Başkentleri Gordiondur.
 • Gordion,Polatlı ,Yassıhöyük de kalıntılar vardır.
 • Bilinen ilk hükümdarı unvanı Midas olan biridir.
 • Fenike Alfabesini kullanmışlardır.
 • MAGARON MİMARİSİ hakimdir.
 • Asur kaynaklarında adı geçen Muşkili nin Midas olduğu iddia edilmektedir.
 • Tarım toplumu olarak bilinirler.
 • Kralın kültürel etki alanı: Elmalı, Amasya, Samsun, Konya ve Niğde civarına kadar yayılmıştır..
 • İnsan suretinde tasvir edilen MATORen iyi bilinen tanrıçadır.
 • Yunanlıların KİBELE dedikleri Mator Dağın Anası idir.
 • Anadolunun tek tanrılı inanç sistemine katkı sağlamıştır.
URARTULAR HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

urartular

 • Van gölü civarında kurulmuştur.
 • Başkentleri Tuşpa dır.
 • Bölgedeki iklim şartları olumsuz etkilemiştir.
 • Asurlular Urartularla pek ilgilenmemiştir.
 • Demir madenini ele geçirmek üzere istilalar yapmıştır.
 • İskit ve Medlerle savaşmışlardır.
 • Sulama tesisleri yapmışlardır. Bu yüzden HİDROLİK UYGARLIĞI da adı verilir.
 • Kral Mervanın tahta geçmesiyle yükseliş dönemi başkamıştır.
 • Çok tanrılı din anlayışı vardır.
 • Saraylar, tapınaklar vardır. (Haldi, İmusini  tapınağı)
 • Urartu Kaleleri: Çavuştepe, Altıntepe, Uçkale

LİDYALILAR HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

 • Başkenti Sardestir.
 • Batıya saldırmışlardır.
 • Kızılırmağa kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır.
 • Altın kaynakları vardır. Altın işlenmesiyle ekonomi gelişmiş ve ticari bir krallık meydana gelmiştir.
 • İlk kralı GYGES dir.
 • İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından biri elektron ve altından yapılmış ilk paralar piyasaya sürülmüştür.
 • Kimmerlerle mücadele etmişlerdir.
PERSLER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ.

persler

 • Başkentleri Persapolistir.
 • Steller(yazılı belge) vardır. Ateşe tapmışlardır.
 • Diğer kentler arasında ön plana çıkmak, sınırları güçlendirmek amaçları olmuştur.
 • İskenderiye Mozaiği: Büyük İskender ile olan savaşı anlatmıştır.
 • Kültürlerine sahip çıkmışlardır.
 • İlk insan hakları bildirgesini yazmışlardır.
 • Süvari sınıfı ortaya çıkmıştır.
 • Akartus Yapraklı sanatta mimari eserler gelişmiştir.
 • Eyalet(Satraplık) sistemi kurmuşlardır. Otuza yakın satrapları vardır.
 • Satraplık: Kral yolunu kurmuşlardır.
 • Krala vergileri sunarlar.
 • Bürokratları ve tüccarları vardır.
 • Büyük İskender son vermiş ve Demir çağı son bulmuştur.
 • Acemhöyük: Hitit-Akad yazıtlarında adı geçen Puruşanda yı bulmak için yapılmıştır. Aksaray Yeşilova köyündedir. Bu ova Asur Ticaret Kolonileri Çağının önemli merkezlerindendi.
 • Alacahöyük: Çorum iline bağlıdır. Dört ayrı kültür evresinden kalma 14 yerleşim yada yapı katı saptanmıştır. Birinci Kültür evresi olarak adlandırılan üst katlarında Friglerden başlayarak