İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

tarafından
9
İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

İslam tarihine giriş yapmadan önce sizlere İslamyet Öncesi Arap Yarımadası durumundan bahsedeceğim. 

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasının Durumu

 • Belirli bir siyaset yoktu.  Yarımadanın tamamını hakimiyeti altında tutan merkezi bir idare de mevcut olmamıştır.

Kuzey Arabistan da Kurulan Devletler

Nabatiler

 • Filistin’in güneyinde Akabe körfezi ile Lut gölü arasında kurulmuştur.
 • Devletin merkezi Petra şehriydi.
 • Put perestlerdir.
 • Roma ile aralarında çeşitli anlaşmazlıklar olmuştur.

Tedmürlüler

 • Şam ın 260m kuzey doğusunda kurulmuştur.
 • Romalılarla birleşerek Sasanilere saldırmışlardır.
 • Hristiyanlık belirli bir süre sonra yayılmaya başlamıştır.
 • Üç yüzyıldan fazla Roma hakimiyetinde kalmıştır.

Gassaniler

 • Roma imparatorluğuna bağlıdır.
 • Aslen Kahtaniler koluna mensuptur.
 • Romalıların etkisiyle Hristiyanlığı kabul ettiler.
 • Romalılar Güney Sınırlarını hem bedevi akınlarına hem de Sasaniler den gelecek tehlikelere karşı bunları desteklemişlerdir. 
 • Hireliler
 • Başlangıçta Putperestlerdir.
 • Sasanilere bağlıdırlar.
 • Önce Mezdek mezhebinde iken Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.

Güney Arabistan Da Kurulan Devletler

Mainliler

 • Ticaretle geçim sağlarlardı.
 • Çin den gelen malları Mısır ve Suriye ye satmışlardır.
 • Yemendehüküm sürmüşlerdi.

Sebeliler

 • Tarım ve ticaretle uğraşmışlardır.
 • Barajlar inşa etmişlerdir.

Himyeriler

 • Bir süre Habeş hakimiyetinde yaşadılar.
 • Hristiyanlığı benimsediler.
 • Yahudilerle ticari ilişkilerde bulundular.

Hicaz Bölgesi

 • İslam tarihi için hiç şüphesiz en önemli bölge Hicaz dır.
 • Zira İslamiyet Mekke de doğmuş Medine de yayılmıştır.
 • En önemli şehir de Taif tir.
 • Arazileri dağlık ve engebeli dir. Herhangi bir ganimete, zenginliğe sahip olmadıkları için istilalara maruz kalmamıştır.

Kureyş ten Önce Mekke

 • Mekke İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.
 • Mekke ile Taif arasında da ticari bağ vardır.
 • Kabe,Mescid-i Haram, Safa, Merve burada bulunur.
 • Mekke yiilk mesken edinen Amalikalardır.
 • Daha sonra Cürhüm kabilesi gelmiştir.
 • Hz. İsmail burada büyümüş ve Cürhümlüler den biriyle evlenmiştir.
 • Cürhümlüler Kabeyiyönetmişlerdir.
 • Kabe birsüre sonra Huzaalıların eline geçmiştir.

Mekke de Kureyş İdaresi

 • Kusay Mekkenin idaresini eline almıştır. Alır almaz Mekke çevresinde olup göçebe yaşayan Kureyşlileri toplayıp onları Harem e yerleştirmiştir. Bundan dolayı Mücemmi  unvanını almıştır.
 • Darünnedve:Önemli işlerin görüşüldüğü yer
 • Hicabe,Sikaye,Rifade,Liva görevleri vardı.
 • Hicabe:Kabe Perdedarlığı
 • Sikaye:Hacıların su ihtiyacının karşılanması
 • Rifade:Hacıların yemek ihtiyacının karşılanması
 • Liva:Kureyş bayrağını taşıma

Dönemdeki Putlar

 • Hübel
 • İsaf ve Nailler
 • Uzza
 • Takif ve Sakif
 • Menat
 • Fels

Dönemdeki Panaryırlar 

Ukaz Panayırı: Zilkade ayının 20. Günü

Mecenne: Zilkade ayının son 20 günü

Zülmecaz: Zilhicce ayının ilk 8. Günü

Hübaşe: Recep ayının ilk 3 veya 8. günü

Arap Toplum Yapısı
 • Bedevilerve Hadariler olarak iki kısım insan vardı.
 • Kabileler halinde yaşam vardı. Kabile reisine seyyid ya da şeyh deniyordu.
 • Kabile şeyhin adıyla anılıyordu.
 • Azad edilen kölelere Mevali deniyordu.
 • Kabilede bir kişi ister haklı ister haksız olsun her zaman kabile onu savunur. Buna kabile asabiyeti denir.
 • Kadınlar hür ve cariye olarak ikiye ayrılıyordu.
 • Kadının değeri yok denecek kadar azdı.
 • Cahiliye devri de denmektedir.