Hz. Muhammed Dönemi

tarafından
7
Hz. Muhammed Dönemi

İslamın temsilciliğini yapan Hz. Muhammed Dönemi hakkında sizlere bilgi vereceğim. 

Hz. Muhammed Dönemi

 • Kureyş kabilesinin Beni Haşim koluna mensuptur.
 • İsmailoğulları soyundandır.
 • 20 Nisan 571 de doğmuştur.
 • Adını dedesi Abdülmuttalip koymuştur.
 • Doğumdan 3 veya 9 gün sonra süt anneye verilmiştir. Önce Süveybe ye sonra Halime ye.
 • 6 yaşında annesi Amine ölmüş dedesinin himayesine geçmiştir.
 • 8 yaşında dedesi Abdülmuttalip ölmüş amcası Ebu Talip in himayesine geçmiştir.
 • Haram aylarda Ficar savaşı denilen bir savaşa katılmıştır.
 • Haram aylar(zilkade, zilhicce, muharrem, recep)
 • Amcalarına atılan okları tutmuştur.
 • Sosyal,adalet, barış gibi olayları düzenlemiştir.
 • 25 yaşında iken ticaret esnasında 40 yasında olan Hz. Hatice ile tanışmış evlenmiştir.
 • Altı çocuğu olmuştur. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma.
 • Bir tek Fatıma ondan sonra ölmüştür.
 • 35 yaşında Kabe hakemliği yapmıştır.
 • Hem Yetim hem fakir olarak hayat sürmüştür.
 • Hz. Muhammed Amcasının yanındayken ticaret hayatına atılmıştır.
 • Toplum içinde sevilen, sayılan güvenilir biridir. Hatta ona Muhammedül Emin demişlerdir.
 • Putlara tapan Mekkeli Müşrikler olduğu halde hiç birine inanmamıştır.
 • 35 yaşından sonra ibadetle çok ilgilenmeye başlamıştır.
 • 610 yılının 27. Gecesinde Ramazan AyındaHira mağarasında ibadet ettiği bir gün ona Cebrailvahiy getirmiştir.
 • Hemen bu durumu Hz. Hatice ye anlatmıştır.
 • İkinci defa Cebraili gördüğünde İslam a davet e başlamıştır.
 • Öncelikli bu davet gizli devam etmiştir.
 • İlk davetini Hz. Hatice ye yapmış o da bu davete icabet etmiştir.
 • Ebu Talip,Hz Ali de Müslüman olmuşlardır.
 • Gizli davetsırasında insanlar gizlice namaz kılıyorlardı.

FETRETÜL VAHİY

 • Vahyin kesildiği dönem olarak bilinir.
 • 3 ay – 3yıl arası sürmüştür.
 • Bir süre sonra Cebrail in artık davet i açık hale getir demesiyle davet açıklanmıştır.

İLK MÜSLÜMANLAR

 • Hz. Ebubekir
 • Hz. Ebu Talip
 • Hz. Hatice
 • Zeyd b. Haris
 • Hz. Ali
 • Kureyş ve diğer bütün kabilelere daveti açıklayacaktır.
 • Ebu Lehep bir toplantıda onu küçük düşürmüştür.
 • 3 yıl kadar gizli daha sonra açık olarak davet sürdürüldü.
 • Muhalefet etme sebepleri putları kötülemeleri ve İslam dininin bazı yasaklar getirmesidir.
 • Belirli bir süre sonra Habeşistan a göç edilmiştir. 16 kişiden ibaret oldukları söylenmektedir.
 • Ebu Talip ve Hz. Hatice kısa süre aralıklarla vefat etmiştir.
 • Ebu Lehep de akrabalık duygusundan dolayı Hz. Muhammed i himaye etmeye karar verdi. Fakat İslama tepkisi hala değişmemişti.

HÜZÜN YILI

 • Hz. Hatice ve Ebu Talip in 3 gün arayla vefat etmesine hüzün yılı denmiştir.
 • Peygamberimizin geceleri Mekke den Mescid-i Aksa ya götürülmesine İsra, Göklere çıkarılmasınaMirac deniyordu.
 • Hz. Muhammed i rahatsız etmeler daha da artınca İslam ı başka insanlara ulaştırma yoluna gidip Taif e gitmiştir.

I. AKABE BİATİ

 • 621 Yılında Esad b. Zürare ile 10 Hazrecli, 2 Evs kabilesi mensubu 12 kişi yemin ediyormemleketlerinde İslam ı anlatacaklarına dair söz veriyorlar. Buna I. AKABE BİATI denir. Ertesi yıl yineaynı yerde buluşma sözü veriyorlar.

II. AKABE BİATI

 • 622 yılında 2 si kadın 75 kişi peygamberimiz ile görüşmeye geçiyor. Bu 75 kişilik heyetten12 kişilik grup oluşuyor. Başlarına da Esad b. Zürare getiriliyor. Buna II. AKABE BİATI adı verilir.
 • Efendimize suikast planı yapılıyor. İnen ayet ile suikastten haberdar oluyor.
 • Abdullah b.Uraykıta 3 gün sonra Sevr mağara sına gelmesini söylüyor.
 • Abdullah b.Uraykıt 3 gün boyunca efendimize yiyecek götürmüştür.

MEDİNEYE HİCRET

 • Hicret hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin önemli olaylarındandır.
 • İkinci akabe biatından sonra Mekke’de Hz. Muhammed ve çevresi dışında hicret etmeye imkan bulamayan birkaç kişiden başka Müslüman kalmamıştı. Müşrikler İslam’ınMedine de yayılmasından ve Müslümanların oraya hicretinden rahatsız oluyorlardı. Yaşanan sorunlar ötürü Medine ye doğru yola çıkılmış, kervanlarınizlediği işlek yolu veya bilinen başka bir güzergah takip edilmedi. Şayet işlek yollardan biri takip edilişeydi Mekke ye giden yolculardan bir kısmı onlarıihbar edebilirdi.
 • 24 Eylül 622 de Medine ye 3 mil uzaklıkta bulunan Kuba ya ulaşıldı.
 • Hicretin yegane gayesi işkence ve sıkıntılardan kurtulmak değildi. Çünkü İslam da dünyada da ahirette de iyilik, güzellik ve mutluluk esastır.
 • Hz. Muhammed Evs ve Hazrec arasındaki anlaşmazlıkları çözmüştür.
 • Evs ve Hazrec kabilesinden hariç Medine de yaşayan 3 Yahudi kabile vardı. Bunlar:
 • Beni Nadir
 • Beni Kaynuka
 • Beni Kureyza
 • Efendimiz Medine de güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak için Medine Sözleşmesi yapılmıştır
 • Bu sözleşmeye göre:
 • Düşmana karşı birlik ve içeriden dışarıya karşı bilgi sızdırmama gibi önemli maddeler vardır.
 • Medine debir Müslüman pazarı kurup ticaret yapmaya başlamışlardır.
 • Mescidi Nebevi inşasında 10 dinar hibe edildi. Kıble başlangıç kudüs e doğruydu.
 • Burası bireğitim öğretim, yönetim, yoksullara yardım, toplantılar yapılan, elçilerin kabul edildiği bir kurumdu.
 • Asker sayısı az veya çok olsun savaş için yahut başka maksatlahareket edilsin peygamberin katıldığı her savaşa gazve denir.
 • Onun bizzat katılmadığı bir sahabinin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere de seriyye adı verilir.
 • Seriyyelerin sayısı hakkında otuz beş ila altmış alta arasında çeşitli rakamlar verilmektedir.
 • İlk seriyyelere göre Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettikten sonra yeni bir devletin kurulması ve İslam düşmanlarıyla savaşa izin verilmesi üzerine yapılmıştır.
 • İlki Sifülbahr Seferi (Hamza nın kumandası)
 • Rabiğ Seferi (Ubeyde b. Haris kumandası)
 • Harrar Seferi ( Sad b. Ebu Vakkas kumandası)