Hz. Muhammed Dönemi Savaşları

tarafından
12
Hz. Muhammed Dönemi Savaşları

İslam tarihinin başlangıcı olan Hz. Muhammed Dönemi Savaşları gerek yenilgi, gerek başarı ile sonuçlanmıştır.

BEDİR GAZVESİ(624)

 • Hz. Muhammed ile müşrikler arasındaki ilk savaştır.
 • Medine’nin 160 km güney batısında yer alır.
 • Amaç Medinede bırakılan Müslüman mallarını geri almaktı.
 • Hicretin 2.Yılında Kureyşliler büyük bir kervan hazırlayıp Ebu Süfyan idaresinde Suriye ye gönderdi. Bin deveden oluşan ve elli bin dinar sermaye ile hazırlanmıştır.
 • Ebu Süfyan Hicaz a yaklaştığı esnada Hz. Peygamberin baskın yapacağını haber aldı. Kureyşlilerdenyardım istemek üzere Mekke ye gönderdi.
 • Arap adetine göre savaş mübareze şeklinde başladı. Müşrik ordusunun Esved b.Abdülesed, İslam ordusundan da Hz. Hamza ortaya çıkıp dövüştüler. Hz. Hamza Rakibini öldürdü. Savaşta başta Ebu Cehil olmak üzere toplam yetmiş müşrik öldürüldü. Yetmiş kişi de esir alındı.
 • Müşrikler savaşı kaybetmiştir.
 • Maddi durumu iyi olanlardan fidye alınmış, kötü olanlar ise okuma yazma öğretmiştir.

SEVİK GAZVESİ(624)

 • Bedir savaşının intikamını almak için Ebu Süfyan 200 kişilik orduyla savaşa katılmıştır. Buna Sevik Gazvesi adı verilir.

UHUD GAZVESİ(625)

 • Bu savaşı başta Müslüman lar kazansa da okçular ganimet alabilmek için yerini terk edincesavaşın seyri değişmiş ve müşrikler kazanmıştır.
 • Bu savaşta Müslümanlar 1000 Müşrikler 3000 kişiydi.
 • Peygamber efendimizin dişi kırılmıştır.

BİRİ MAUNE FACİASI(625)

 • Uhud Gazvesinden dört ay sonra Safer Müslümanları üzüntüye garkeden bir olay cereyan etti.
 • Medineye gelerek kabilesine İslam’ı anlatacak kimseler göndermesini Hz. Peygamber denrica etti.
 • Heyet Biri Maune denilen kuyunun yanına varınca konakladı. Bu heyete belirli bir saldırı düzenlemişlerdir.
 • Hz. Muhammed bu duruma çok üzüldü. Çünkü islam davetçileri savaş maksadıyla değil,islama davet amacıyla gönderilmiştir. Üstelik savunmasız idiler ve kendilerinecan güvenliği verilmişti. Kendisine ve ashabına yapılan haksızlık ve tecavüzkarşısında bedduaya yeltendiği halde Biri Maune faciasına yol açan kabilelere beddua etmiştir.

RECİ VAKASI(625)

 • Yine aynı yılın Safer ayından Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Medine’ye gelerekkabilelerine İslam’ı öğretecek bir heyet göndermesini Hz. Muhammed den rica ettiler. Bu talep üzerine Asim b. Sabit başkanlığında on sahabi gönderdi. İslam davetçileri Reci mevkiinde vardıklarında Hüzeyl kabilesinin bir kolu olan Lihyanoğullarından iki yüz kişilik grup yanlarına gelerek kendilerini esir alıpMekke müşriklerine satacaklarını söylediler.

HENDEK GAZVESİ(627)

 • Medine nin çevresine şehri savunmak amacıyla kazılan hendekten dolayı bu savaşa Hendek Gazvesi denildiği gibi, çeşitli gruplar bir araya gelerek Müslümanlara saldırdığı için Ahzap diye de anılır.
 • Bedir Gazvesi ile Hendek Gazvesi arasında geçen üç yıl zarfında ileride görüleceği üzere Yahudilerle ilişkileri gelişmiştir. Diğer taraftan müşriklerin Medine üzerine yürüdüğünü haber alan Hz. Muhammed Medine de kalıp savunma savaşı yapmak veya düşmanı şehir dışında karşılamak hususun da sahabilerin görüşünü aldı.
 • Selmanı Farisi önerisiyle hendekler kazılmıştır. Hendek kazma işi tamamlandığı zamandüşman birlikleri güneyden kuzeyden Medine çevresine geldiler. Seçkin üç bin Müslüman asker devriye gezmeye başladılar. Düşman atlıları hendek boyuncadolaşıyorlar hendeğin savunması zayıf noktalarını araştırıyorlardı.
 • Savaşı Müslümanlar kazanmıştır.
 • Yahudi-müşrik ittifaki başarıya ulaşamadan son bulmuştur.

BENİL MUSTALİK(MÜREYSİ) GAZVESİ(627)

 • Peygamber efendimiz Huzaa kabilesinin bir kolu olan Müstalik kabilesi reisi Harisçevredeki kabileleri de kışkırtarak Medineyi istila edeceğine dair haber aldı.Yerine zeyd i bırakarak bin kişilik kuvvetle Medine den hareket etti. Müreysi kuyusunun başında karşılaştığı düşmanları önce İslam a davet etti. Fakat Müstakiloğulları bunu kabul etmeyip savaşa başlamışlardır.
 • Hz. Muhammed onların kabilesinden biriyle evlenmiştir. Mustakiloğulları bu evlilikten sonra İslam ı kabul etmiştir.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628)

 • Mekke nin fethinden iki yıl önce hicretin 6 yılının başında Hz.Muhammed kabeyi tavafettiğini rüyasında görmesi üzerine umreye gitmeye karar verdi.
 • Kimseyle savaşmak istemediğini sadece umre için geldiklerini Mekkelilere bildirmek üzere elçi göndermiştir. Kureyşliler onu dinlememişlerdir. Bazı Müslümanları esir almışlardır.
 • Müslümanların Hz. Peygambere bağlılıklarını ve onun yolunda ölümü göze aldıklarını gösterenbu biat haberi Mekke ye ulaştığında müşrikler esir aldıkları Müslümanları serbest bırakmışlardır. Peygamber Efendimiz Kureyşliler le Hudeybiye Antlaşmasını imzalamıştır.

Bu antlaşmada:

 • Müslümanlar Mekke ye giremeyip Kabeyi tavaf edemeyecektir.
 • Arap kabilelerinden isteyen iki kabile biriyle ittifak yapabilecektir.
 • 10 yıllık bir süre için geçerlidir. Bu süre içinde savaş yapılmayacaktır.
 • Bu barış döneminde İslamiyet hızla yayılmıştır.

TAİF KUŞATMASI(630)

 • Huneyn savaşının kesin sonucunu almak için kaçan düşmanı takip eden Resullullah Taif e geldi. Etrafı sağlam surlarla çevrili ve kale içerisinde bulunan Taif i kuşattı.
 • Taif surlarla çevrili olduğu için erzak sıkıntısından dolayı kuşatma kaldırıldı.

HAYBERİN FETHİ(628)

 • Hicaz da Yahudi tehlikesi sona ermemişti.
 • Pek çok Yahudi Hayber de bulunuyordu.
 • Beni Kurayza akıbetini öğrenen Hayber Yahudileri korkuya kapılmış ve Müslümanlar onların üzerine yürümeden önce onlar yürümüşlerdir.
 • Hayber de ele geçirilen menkul ganimetler hazineye ayrılmıştır.
 • Hayber infethiyle Yahudilerin Arap yarımadasında siyasi gücü sona erdi.
 • İslam devletinin fetih politikası başlamış oldu.
 • Müslümanların ilk fethettiği yerdir.
MUTE SAVAŞI(629)
 • Bizans ile Müslümanlar arasında yapılmıştır.
 • Önce Zeyd öldü sancak sırasıyla Cafer b. Ebu Talip e sonra Abdullah b. Revaha ya sonra Halid b. Velid e daha sonra ise Kutbe b. Katade ye verilmiştir.
 • Geceleyin Halid b. Velid komutasında savaşa devam edilmiştir.
 • Savaşın kazananı yoktur. İki orduda çekilmiştir.
TEBÜK SEFERİ(630)
 • Mute savaşının devamı gibidir.
 • Bu seferin yapıldığı zamana o şartlar sebebiyle Güçlük Zamanı ( Saatü’l-Usre) bu sefere de Güçlük Gazvesi ( Gazvetü’lUsre) orduya da GüçlükOrdusu ( Ceyşü’lUsre ) denilmiştir.
 • Bu gaza peygamberimizin son gazasıdır.Hz. Muhammed bir sefere çıkacağı zaman Medine’de yerine bir vekil bırakırdı. Münafıklar ise bu durumu dedikodu malzemesi yapmışlardır. Nihayetinde ise İslam ordusu tüm zor şartlarda ihtişamla hareket etmiştir.
 • Bu seferin hazırlıkları sırasında Tevbe suresi indi.