Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

tarafından
17
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Selçuklular Oğuzların Üçok kolundan Kınık boyunamensuptur. İslamiyet’i kabul ettikten sonra “Türkmen” olarak adlandırılan Oğuzlara Bizanslılar “Uz”demişlerdir. Oğuzlar Seyhun ırmağıdolaylarında “Oğuz Yabgu Devleti’ni” kurdular.

Not: Oğuzlar tarih boyunca Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, BüyükSelçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti ve OsmanlıDevleti gibi büyük Türk devletleri kurdular.

Büyük Selçuklu Devleti

 • Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Devlete adını veren Selçuk Bey Oğuz Yabgu Devletinin komutanlarından Dukak Bey’in oğluydu.
 • Babası ölünce Selçuk Bey Oğuz Yabgu DevletininSubaşı’sı (ordu komutanı) oldu.
 • Yabgu ile arası açılınca kendisine bağlı Oğuzlarıalarak Cent şehrine yerleşti.
 • Cent şehrinde İslamiyet’i kabul etti.
 • Selçuk Beyden sonra başa Arslan Yabgu geçti. ArslanYabgu Gazneli Mahmut tarafından hapsedilince Selçukluların başına Tuğrul veÇağrı Beyler geçti
 • Bu dönemde Selçuklular Karahanlıların ve Gaznelilerinbaskısı altındaydı.
 • Çağrı Bey bu baskıdan kurtulmak için Anadolu’yaseferler düzenlemiştir.
 • Selçuklular, Gaznelilerle, Nesa(1035), Serahs(1038) veDandanakan(1040)
 • Savaşlarını yaptılar ve kazandılar.
 • Tuğrul Bey Nişabur’u ele geçirerek adına hutbeokutarak bağımsızlığını ilan etti

DANDANAKAN SAVAŞI(1040)

 • Tarafları:Selçuklular-Gazneliler
 • Sebebi.Selçukluların Horasan’a yerleşmesi
 • Sonucu:Bu savaştan sonra Selçuklu Devleti kurulmuştur.

TUĞRUL BEY DÖNEMİ(1040-1063)

 • Dandanakan Savaşından sonra Nişabur da tahtaçıkmıştır.
 • Batıya doğru siyaset izlemiş, batıda İran, Irak Bölgelerini ve daha sonra Suriye ve Anadoluya girişi Azerbaycan üzerindenyapacaktır.
 • Nişabur da tahta çıktıktan sonra kardeşi Rey şehrinde tahta çıkmıştır.
 • Asıl hedefi KEFELERdiye hitap ettiği Bizans’tır.
 • Selçuklu hakimiyetine girmeyen yeni hükümdarları kendisine bağlamıştır.
 • Azerbaycan ve çevresinin hakimiyetini sağlamak için amcasını görevlendirdi.
 • Tahta çıktığında bir fetihname yayınlamıştır.
 • Selçuklu Devletinin kuruluşuna en çok sevinen ABBASİ halifesi Kain B. Emrullahdır.
 • Tuğrul Bey’e o zamanların ünlü veziri AMİDÜLMÜLK önerilmiştir.
 • Amidülmülk Hanefi mezhebinden olanları korumuş, şafimezhebinden olanları devlet kademelerinden uzaklaştırmıştır.
 • Şafilere eziyet etmiştir.
 • Amidülmülk Alparslan’ın getireceği Nizamülmülk e kadar hüküm sürmüş. Hatta bir dönem Nizamülmülk ve Amidülmülk aynı anda vezirlikyapmıştır.
 • NİZAMÜLMÜLK şafidir. Kurmuş olduğu Nizamiye Medreselerinde şafilik birinci öğretidir. Amacı tümmezhepleri kaldırıp Şafiliği tüm dünyaya yaymaktı.
 • ŞİA-ŞİRİSMAİLİLİK: Temsilcisi HasanSabbahtır.
 • Hasan Sabbah Selçuklu sarayından kaçar, Mısırda Fatimioğullarının taht kavgalarına karışır, büyük oğlu Nizariyi destekler ama Nizari tahta çıkamaz. Mısırdan kaçar. Nizari İsmaililiği ortaya çıkar.
 • Alamut Kalesini ele geçirdikten sonra 200 sene Selçuklu Devleti topraklarında Hasan Sabbah’ın kurmuş olduğu BATİNİLİK faaliyetleri yaşanmıştır.

TUĞRUL BEYİN BAĞDAT SEFERİ

 • Büveyhoğullarından Fatimilerinde desteğini alarakAbbasi halifesini baskı altına alması üzerine Halife Tuğrul Beyden yardım ister.
 • 1055 yılında Bağdat’a gelen Tuğrul Bey Abbasileri Büveyhoğulları baskısından kurtardı.
 • Horasan da çıkan bu isyanı bastırmak için sefere çıkınca Büveyhoğulları tekrar Bağdat’a girince 1057 yılında ikinci kez Bağdat’a geldi.
 • Büveyhoğullarını yıktı. Halifeyi koruma altına aldı.
 • Halife Tuğrul Bey’e DOĞUNUN VE BATININ SULTANI unvanını verdi.
 • Böylece İslam Dünyasının siyasi liderliği Selçuklu Devletine geçmiştir.

PASİNLER SAVAŞI

 • Selçuklularla Bizans arasında yapılan en büyükmuhaberelerden biridir.
 • Bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğratılmıştır.
 • Gümrü kralı Liporit esir alındı. Savaş sonunda Bizans Tuğrul Beyden barış istedi.
 • Bizans Liporit için kurtuluş akçesi gönderdi. Tuğrul Bey kurtuluş akçesini almadan Liporiti serbest bıraktı.
 • Daha sonra Bizans ile Selçuklu arasında anlaşmaimzalandı.
 • Yapılan anlaşmaya göre:
 • Arap camisi onarılacak ve tekrardan ibadeteaçılacaktır.
 • Aynı zamanda İstanbul’da Fatimiler adına okunan hutbeler Abbasi halifeleri
 • adına da okunacaktır.

Savaşın Nedenleri

 • Selçukluların Anadolu ya akınlarının artması
 • Bizans’ın Türklerin Anadolu ya girişini durdurmak istemesi

Savaşın Sonuçları

 • Anadolu ya yapılan Türk akınları hızlandı.
 • Bizans, Gürcü kralının serbest bırakılması için akçe gönderdi. Ama akçe alınmadan serbest bırakıldı.
 • Bizans bu jeste karşılık İstanbul da ki caminin onarılıp, ibadete açılmasını ve hutbe okutulmasını kabul etti.

Savaşın Önemi

 • Bizans ile yapılan ilk savaştır.
 • Bizans Selçuklu egemenliğini tanımıştır.
 • Türklerin Anadolu için yaptığı ilk savaştır.

ALPARSLAN DÖNEMİ(1063-1072)

 • Amidülmülk Süleyman ı tahta çıkarır çıkarmaz Alpaslana bir mektup yazar ve bu mektubunda:
 • Tuğrul beyin vasiyeti üzerine Süleyman ı tahta çıkardığını,eğer Alparslan’ın herhangi bir şekilde taht iddiasında bulunmak için Rey şehrine yaklaştığını duyarlarsa kendi ordularıyla Alpaslan’ın üzerine yürüyeceğini söylemişlerdir.
 • Süleyman’ın tahta çıkması üzerine Kutalmış, Türkmen obalarına giderek 50 bin ile 90 bin arasında asker toplamasını başarmıştır.
 • Nihayetinde Kutalmış, Rey şehrini kuşatmıştır.
 • Bir taraftan Rey şehrinin kuşatılması, diğer taraftan Alparslan’ın harekete geçmesi üzerine Amidülmülk Süleyman Şah ı tahttanindirmiştir.
 • Sultan Alparslan adına hutbe okutacak ve ona birmektup yazılacaktır.
 • Sultan Alparslan Rey şehrine girerek Kutalmış’ınordularına karşı çıkmıştır.
 • Rey şehrine 1063 yılında girmiş nihayetinde Selçuklu tahtına Alparslan çıkmıştır.

ALPARSLAN DÖNEMİ FETİHLER

 • Azerbaycan dolaylarındaki Ermeni krallığını kendine bağlamıştır.
 • Asıl hedefi Anadolu olmuştur.
 • Gürcistan dan sonra Tiflis, Çorum arasındaki her yeri fetheder.
 • Oğlu Melikşah Bizans a seferler düzenler.
 • 1064 de Ani kalesi fethedilir.
 • Alp Arslan ilk seferinde Ani ve Kars kalelerinifethetti.Abbasi Halifesi Alp Arslan’a  “Ebu’lFeth(fethin babası) unvanını verdi.
 • 1067 de 2. Kez Gürcistan a sefer düzenlenir.
 • Mısır seferine hazırlanmıştır. Amacı: Mısırda Fatimi halifesine Şiiler adına hutbe okutmaktı.
 • Malazgirtte Alparslan Romen Diyojen e karşı başarı kazandı.

Malazgirt Savaşı(1071)

Savaşın Sebebi

 • Bizans’ın Selçukluları Anadolu’dan atmak istemesi
 • Bizans kendi prestijini korumak istemiştir.

Savaşın Sonuçları

 • Anadolu Kapıları Türklere açılmıştır.
 • Bizans’ın İslam Dünyası üzerindeki baskısı ortadankalkmıştır.
 • Bizans Avrupa’dan yardım isteyerek “HaçlıSeferlerine” neden olmuştur.
 • Anadolu’da ilk Türk Beylikleri kurulmaya başlamıştır.
 • Bugünkü Türkiye’nin temelleri atılmıştır.

MELİKŞAH DÖNEMİ(1072-1092)

 • Alp Arslan’dan sonra başa oğlu Melikşah geçti.
 • Melikşah’ın görevlendirdiği komutanlar İzmit’e kadarAnadolu’yu fethettiler.
 • Süleyman Şah B. Selçuklu Devletine bağlı “Anadolu Selçuklu Devletini”kurdu.
 • Hasan Sabbah’ın kurduğu Batıniler sık sık ayaklanmaçıkardı.
 • Not: Batini suikastlarının en önemlisi VezirNizam-ülMülk’ün öldürülmesidir.

Fetret Dönemi

 • Büyük Selçuklu Devleti Melikşah’ın ölümüyle taht kavgaları ve karışıklıklar içine düştü
 • Fetret Devri adı verilen bu dönem 1091-1118 yıllarıarasında devam etmiştir.
 • Bu dönemde Mahmut,Berkyaruk, Mehmet Tapar, Sencer tahta geçmiştir.
 • Taht kavgaları Büyük Selçuklu Devleti eski gücünü kaybetmesine ve parçalanmasına sebep olmuştur.

SULTAN SENCER DÖNEMİ

 • Sencer dönemi Büyük Selçuklu Devleti nin son parlak devridir.

KATVAN SAVAŞI(1141)

 • Sultan Sencer Karahitaylarla yaptığı Katvan Savaşı’nıkaybetti. Bu savaştan sonra Selçuklu ülkesi Müslüman olmayan Türk ve Moğolbirliklerinin istilasına uğramıştır.
 • Oğuzların isyanı
 • Oğuzlar vergi tahsilatı ve kendilerine kötüdavranılması yüzünden isyan ettiler
 • Sultan Sencer’i esir ettiler, uzun zaman sonra esirlikten kurtulan Sencer çok yaşamadı ve öldü.Sencer’in ölümüyle Selçuklular yıkıldılar(1157)
BÜYÜK SELÇUKLULARIN YIKILIŞ NEDENLERİ
 • Taht kavgaları
 • Bâtınilerin yıkıcı faaliyetleri
 • Merkezi otoritenin zayıflamasıyla Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri
 • Eski güçlerine kavuşmak isteyen Abbasi Halifelerinin Selçukluların düşmanlarını desteklemeleri
 • Türkmenlerin küstürülmesi

BÜYÜK SELÇUKLULARA BAĞLI DEVLETLER

 • Irak ve Horasan Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Suriye Selçukluları
 • Türkiye(Anadolu)Selçukluları
ATABEYLİKLER
 • Atabey:Şehzadeleri eğiten komutanlardı,merkezi otoritenin bozulmasıyla bölgelerinde Atabeylik denilen küçük beylikler kurdular.
 • Zengiler Atabeyliği (Musul-Halep)
 • Börililer (Şam) Atabeyliği
 • İldenizliler(Azerbaycan) Atabeyliği
 • Beğ-Tekinoğulları (Erbil) Atabeyliği