Beylikten Devlete Osmanlı Dönemi

tarafından
10
Beylikten Devlete Osmanlı Dönemi

Osmanlı’nın Kuruluş dönemini kapsayan döneme Beylikten Devlete Osmanlı Dönemi denmiştir. 1300 ile 1453 yılları arasını kapsayan bu dönemde Osmanlı giderek kendini geliştirmiş, yeni topraklar feth etmiştir. 

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devleti, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olarak kurulmuştur. Moğolların Orta Asyayı istila etmesi sonucu, Anadolu da merkezi otoritenin sarsılmasıyla meydana çıkan beyliklerin arasında en küçük beylik olan Osmanoğulları beyliğinin etrafındaki beylikleri kendi hakimiyeti altına alarak büyümesiyle bir imparatorluk haline gelen Osmanlı Devleti, 600 yıl boyunca hüküm sürmüştür. 

Osmanlı Devleti, Anadolu da bulunan esnaf teşkilatı Ahilerin desteğini alarak, Anadolu da bulunan Gaziyanırum adıyla anılan Türkmen topluluklarını da etrafında toplayarak büyümüş ve gelişmiştir. Osmanlının coğrafi konumu ve merkeziyetçi yapısı, halka hoşgörülü davranışları, Tımar ve iskan politikası da Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve gelişiminde etkili olmuştur. 

Osmanlı Devleti Beylikten Devlete Geçiş Dönemi Padişahları

  • Osman Bey 
  • Orhan Bey 
  • I. Murat 
  • Yıldırım Beyazid
  • I. Mehmet Çelebi
  • II. Murat