Arşiv Malzemeleri ve Kütüphane Malzemeleri

tarafından
10
Arşiv Malzemeleri ve Kütüphane Malzemeleri

Tarih araştırmalarının olmazsa olmazları arasında yer alan Arşiv Malzemeleri ve Kütüphane Malzemeleri asla es geçilmemelidir.

ARŞİV MALZEMELERİ

FERMANLAR

 • Padişahın bir konuyla ilgili resmi emridir.
 • Hüküm adı verilen fermanlar, padişahın iradesini gösterir.
 • Devletin en üst seviyede ki resmi belgesidir.
 • Sürekli tevcih edilen işlere Berat, geçici işlere Emir denir.

KANUNNAMELER

 • Osmanlıda idari, mali ve çeşitli hukuk sahalarında zamanla sultanların emirleriyle vazedilmiş olan kanunnameler önemlidir.
 • Asılları, devlet arşivinde, suretleri de taşra da kadı arşivinde muhafaza edilir.

ŞER-İYE SİCİLLERİ (KADI SİCİLLERİ)

 • Belediye hizmetlerinin bir kısmıyla ilgili belgeler burada bulunur.
 • Gıda, tüketim için narh sistemi vardır.
 • Aile yapısı ve ticari ahlak ile ilgili bilgiler verir.
 • Kadıların devletle yaptığı yazışmaları, şikayet ve dilekleri aynı zamanda hukuki düzenlemeleri içerir.

EVKAF (VAKIF)

 • 8. Asır ile 19. Asrın sonuna kadar uzanan İslam memleketlerinde Selçuklu ve Osmanlı zamanında önemli rol oynamıştır.
 • Evkaf ve vekaletin de Tefin defteri, mühürler, beratlar, ahkam defterleri, vakıf senetleri, olarak da ifade edilir.
 • Milli sınırlarımız dışında da bulunmaktadır.

TAHRİR DEFTERLERİ

 • Osmanlı yeni elde ettiği ülkenin arazilerini Tahrir Defterlerine kaydediyorlardı.
 • Taşınma malların saklandığı defterdir.
 • Hangi arazi hangi devletin, kime ait olduğu burada kaydedilir.

MÜHİMME

 • Divanda alınan kararla ilgili görüşmelerle ilgili tutanakların yazıldığı defterlerin saklandığı yerlerdir.
 • Divanda bir karar alınır, padişaha sunulur, yazı haline getirilip taşraya gönderilir, taşradan gelen cevaplarda bu defterlere kaydedilir.
 • Bu defteri tutana Mühimme-i Nüvisan adı verilir.

RUZNAME

 • Günlük gelir, giderin kaydedildiği defterdir.
 • Maliye alanında köprü yapılırken harcamalarla ilgili tutulan defterdir.
 • Bazen askeri olduğu gibi sivil alanda da olur.
 • Tanzimat sonrası Yevmiye Defteri de demiştir.
KÜTÜPHANE MALZEMELERİ

VAKAYİNAMELER

 • Tarihi olayları kronolojik sıra ile anlatan ve genellikle yazan kişinin sübjektif görüş ve değerlendirmelerini ihtiva eden eserlere vakayiname denir.
 • Anadolu da 18 ve 19. Yy da yazılmış olan eserlerde;
 • Anadolu Selçukluları, Anadolu Beyliklerinin tarihi anlatılmıştır.
 • İlk resmi vakanüvist: NAİMA EFENDİ
 • İlk Osmanlı vakanüvisti: YAŞİH FAKİH
 • Son Osmanlı vakanüvisti: ABDURRAHMAN ŞEREF
SALNAMELER
 • Geçmişte önemli olayları özetleyen ve ait olduğu yılın müeseseler ve hal tercümeleri gibi çeşitli mevzularda son durumu bildiren eserlerdir.
 • Salnameler üçe ayrılır.
 • Devlet Salnameleri: II. Meşrutiyet dönemine kadar
 • Vilayet Salnameleri: Bu ilk salname 1866-1867 yılında çıkarıldı.
 • Nezaret Salnameleri: Bakanlıkların teşkilat ve faaliyetlerini yansıtır.
 • Osmanlı da ilk resmi salname 1847 de yayınlandı. Bunu ilk uygulayan Mustafa Reşit Paşadır.

SEFARETNAME

 • Yabancı memleketlere gönderilmiş olan seferlerin İstanbul’dan hareketinden başlayarak gittikleri yerlerde, gördükleri şeylerde, görüştükleri devlet adamları, siyasi hadiseler, yaptıkları işler hakkında tanzim ettikleri raporlara denir.
 • Sefaretnamelerin rapor özelliği olanlarına takrir denir.
BAZI SEFARETNAMELER
 • Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi
 • Fransa Büyük Elçisi Maurise Herbette’nin Sefaretnamesi
 • Türkçe olarak yazılan ilksefaretname Hayrettin Nedim Bey Bir Elçinin Tarihçesi
 • Bortrond Boreilles
 • Enver Ziya Koral’ın Halet Efendinin Paris Büyük Elçiliği